Obecná východiska

Zavřit Principy lékařské etiky a bioetiky

Zavřit Základní lékařské kodexy

Zavřit Lidská práva

Zavřit Práva a povinnosti zdravotnického personálu

Aplikovaná etika

Zavřit Genetika

Zavřit Genové manipulace a klonování

Zavřit Odpovědné rodičovství

Zavřit Embryo

Zavřit Prenatální diagnostika

Zavřit Experimenty s člověkem a embryem

Zavřit Etické komise

Zavřit Problematika transplantací

Zavřit Mentální a tělesné postižení

Zavřit Eutanázie

Zavřit Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě

Zavřit TBC, HIV

Zavřit Etika v psychiatrii a psychologii

Zavřit Politika a lékařská etika

Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Problematika transplantací - Úmluva Rady Evropy č. 26 a 109 - o výměně terapeutických látek lidského původu (CZ)

RADA EVROPY

 

 

č. 26 a 109

 

  

 

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝMĚNĚ TERAPEUTICKÝCH LÁTEK LIDSKÉHO PŮVODU

 

Z 15. PROSINCE 1958 A DODATKOVÝ PROTOKOL

 

Z 1. LEDNA 1983.

 


 

 

            Vlády, které podepsaly tuto Dohodu, jakožto členové Rady Evropy,

 

            berouce v úvahu, že terapeutické látky lidského původu jsou svou podstatou výsledkem jednání lidského dárce, a proto nejsou k dispozici v neomezeném množství;

 

            berouce v úvahu, že je nanejvýše žádoucí, aby si členské země v duchu evropské solidarity v případě potřeby  navzájem pomáhaly v dodávání těchto terapeutických látek;

           

            berouce v úvahu, že taková vzájemná pomoc je možná jedině tehdy, podléhá-li charakter a užití takových terapeutických látek pravidlům stanoveným členskými zeměmi společně, a jsou-li zaručeny  potřebné dovozní kroky a výjimky;

 

             se dohodly na následujícím:

 

ČLÁNEK 1

 

            Pro účely této Dohody se výraz  „terapeutická látka lidského původu“ vztahuje na lidskou krev a její deriváty.

 

            Ustanovení této dohody mohou být rozšířena tak, aby pokrývala jiné terapeutické látky lidského původu, a to formou výměny dopisů mezi dvěma nebo více smluvními stranami.

 

ČLÁNEK 2

 

            Za předpokladu, že  smluvní strany mají pro své vlastní potřeby dostatečné zásoby, zajistí, aby terapeutické látky lidského původu byly zpřístupněny dalším stranám, které je naléhavě potřebují,  a aby byly účtovány pouze náklady vzniklé získáváním, zpracováním a dopravou takových látek.

 

ČLÁNEK 3

 

            Terapeutické látky lidského původu budou dány k dispozici dalším smluvním stranám pod podmínkou, že z nich nevznikne žádný zisk, že budou použity jen pro lékařské účely a že budou dodány jen orgánům určeným příslušnými vládami.

 

ČLÁNEK 4

 

            Smluvní strany potvrdí, že byly dodrženy minimální požadavky, pokud jde o vlastnosti terapeutických látek a předpisy pro označování, balení a expedici tak, jak jsou stanoveny v Protokolu k této Dohodě.

 

            Dodrží také jakákoli pravidla, na něž přistoupily, pokud jde o mezinárodní standardizace v této oblasti.

 

            Všechny zásilky terapeutických látek lidského původu budou provázeny osvědčením o tom, že byly  připraveny v souladu se specifikacemi Protokolu. Toto osvědčení bude vycházet ze vzoru uvedeného v Příloze 1 Protokolu.

 

            Protokol a jeho Přílohy mohou být novelizovány nebo doplněny vládami stran této Dohody.

 

ČLÁNEK 5

 

            Smluvní strany učiní potřebná opatření pro osvobození terapeutických látek lidského původu, jenž jim byly dány k dispozici jinými stranami, od všech dovozních cel.

 

            Učiní také veškerá opatření potřebná  pro zajištění  rychlé dodávky těchto látek příjemcům uvedeným v Článku 3 této Dohody, a to co nejpřímější cestou.

 

ČLÁNEK 6

 

            Smluvní strany si prostřednictvím Generálního tajemníka Rady Evropy  navzájem zašlou seznam orgánů zmocněných vydávat osvědčení stanovená v Článku 4 této Dohody.

 

            Zašlou si také seznam orgánů zmocněných k distribuci dovezených terapeutických látek lidského původu.

 

ČLÁNEK 7

 

            Tato Dohoda bude otevřena k podpisu členům Rady Evropy, kteří se mohou stát stranami této Dohody buď:

(a) podpisem bez výhrad vůči ratifikaci, nebo

(b) podpisem s výhradami k ratifikaci, po němž následuje ratifikace.

 

            Ratifikační dokumenty budou uloženy o Generálního tajemníka Rady Evropy.

 

ČLÁNEK 8

 

            Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po datu, ke kterému tři členové Rady v souladu s článkem 7 podepíší Dohodu bez výhrad vůči ratifikaci nebo  ji ratifikují.

 

            V  případě, že některý člen Rady  následně podepíše Dohodu bez výhrad k ratifikaci nebo ji ratifikuje, vstoupí Dohoda v platnost prvního dne měsíce následujícího po takovém  podpisu nebo  uložení ratifikačních dokumentů.

 

ČLÁNEK 9

 

Výbor ministrů Rady Evropy může vyzvat kterýkoli nečlenský stát, aby k této Dohodě přistoupil. Takové přistoupení nabyde platnosti prvního dne měsíce následujícího po  předání dokumentů o připojení se Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

 

ČLÁNEK 10

 

Generální tajemník oznámí členům Rady Evropy a  státům, které k  Dohodě přistupují:

 

            (a) datum, kdy  tato Dohoda vstupuje v platnost a jména členů, kteří ji podepsali bez výhrad k ratifikaci nebo kteří ji ratifikovali;

            (b) uložení jakéhokoli dokladu o přistoupení v souladu s Článkem 9;

            (c)  jakékoli oznámení obdržené v souladu s Článkem 11 a jeho datem účinnosti;

            (d)  jakoukoli novelizaci Protokolu nebo jeho Příloh podle Článku 4, odstavec 4.

 

ČLÁNEK 11

 

            Tato Dohoda zůstává v platnosti na dobu neurčitou.

 

            Jakákoli smluvní strana může ukončit svou účast na Dohodě tím, že tuto skutečnost oznámí Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy  jeden rok před nabytím účinnosti.

 

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně pověření svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

 

            Dáno v Paříži, 15. prosince 1958, v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě verze mají stejnou planost, v jediném exempláři, který zůstane uložen v archívech Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené opisy jednotlivým vládám, které tuto Dohodu podepsaly, nebo které k ní přistupují.

 

 

(Následují podpisy v abecedním pořadí).

 

 


Řada evropských dohod

č. 109

 

 

dodatkový protokol k evropské dohodě

o výměně terapeutických látek

lidského původu

 

ŠTRASBURK, 1.I. 1983


 

            Členské státy Rady Evropy, smluvní strany Evropské dohody o výměně terapeutických látek lidského původu (nadále označované jako "Dohoda") z 15. prosince 1958,

            odvolávajíce se na ustanovení Článku 5, odstavce 1 Dohody, podle něhož "Smluvní strany učiní veškerá nezbytná opatření, aby  terapeutické látky lidského původu, jež jsou jim dány k  dispozici ostatními smluvními stranami, byly osvobozeny od všech dovozních cel“;

            berouce v úvahu, že pokud se týká členských států Evropského hospodářského společenství, spadá právo udělit takové osvobození do kompetence Společenství, které má v tomto směru nezbytné pravomoci, jež vyplývají ze smlouvy, jíž bylo založeno;

            berouce  proto v úvahu, že pro účely splnění Článku 5, odstavce 1 Dohody je nezbytné, aby se Evropské hospodářské společenství mohlo stát smluvní stranou Dohody,

            se dohodly takto:

 

Článek 1

            Evropské hospodářské společenství se může stát smluvní stranou Dohody tím, že ji podepíše. Pro Společenství pak Dohoda vstoupí v platnost první den měsíce, jenž následuje po jejím podepsání.

Článek 2

1.         Tento Dodatkový protokol bude předložen ke schválení smluvním stranám Dohody. Vstoupí v platnost první den měsíce, jenž následuje po datu, kdy poslední ze smluvních stran předá svůj doklad o schválení Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2.         Tento Dodatkový protokol však vstoupí v platnost po uplynutí dvou let od data, kdy byl předložen ke schválení, pokud některá ze smluvních stran nevznese námitku proti jeho vstoupení v platnost. Pokud bude taková námitka vznesena, bude platit odstavec 1 tohoto Článku.

Článek 3

            Ode dne, kdy vstoupí v platnost, se tento Dodatkový protokol stane nedílnou součástí Dohody. Od tohoto data se žádný stát nebude moci stát smluvní stranou Dohody, pokud se zároveň nestane smluvní stranou Dodatkového protokolu.

  

Článek 4

 

Generální tajemník Rady Evropy bude informovat  členské státy Rady Evropy, všechny státy, které se k této Dohodě připojily a Evropské hospodářské společenství o veškerých schváleních nebo námitkách vznesených podle Článku 2 a o datu, kdy tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost podle Článku 2.

            Generální tajemník dále oznámí Evropskému hospodářskému společenství každý krok, upozornění nebo sdělení, vztahující se k Dohodě.

 

Dáno ve Štrasburku, dne 29. září 1982, v angličtině a francouzštině,  a předloženo ke schválení 1. ledna 1983. Obě verze mají stejnou platnost a budou uloženy v jednom exempláři v archívech Rady Evropy.

Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie každému členskému státu Rady Evropy, každému státu, který byl vyzván, aby se k dohodě připojil a Evropskému hospodářskému společenství.


Vytvořeno: 2007/11/21 ! 18:11
Poslední změna: 2007/12/11 ! 20:10
Téma: Problematika transplantací
Načteno 2972 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk

 
Počet komentářů k článku


Zatím bez komentář.
Buď první !


 
Hledání
Webmaster
Kalendář
^ Nahoru ^