Bioetika a lékařská etika

http://bioetika.ktf.cuni.cz/

Etické komise (Etické komise)

Výňatek z

"Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, vztahujícimu se k  biomedicínskému výzkumu"

KAPITOLA III – Etická komise

Článek 9 – Nezávislé zkoumání Výborem pro etiku

1.   Každý výzkumný projekt bude předložen Etické komisi k nezávislému posouzení jeho etické přijatelnosti. Přitom bude k nezávislému zkoumání předložen ve všech státech, ve kterém mají probíhat některé jeho výzkumné aktivity. 
2.   Účelem multidisciplinárního zkoumání etické přijatelnosti výzkumného programu bude ochrana důstojnosti, práv, bezpečnosti a blaha účastníků výzkumu. Posuzování etické přijatelnosti bude založeno na využívání vhodného souboru odborností a zkušeností, adekvátně odrážejících názory odborné i laické veřejnosti.
3.   Etická komise vypracuje stanovisko obsahující zdůvodnění jeho závěru.

Článek 10 – Nezávislost Etické komise

1.   Smluvní strany tohoto Protokolu přijmou opatření k záruce nezávislosti Etické komise. Na tuto instituci nebudou vyvíjeny nepatřičné externí vlivy.
2.   Členové Výboru pro etiku budou deklarovat všechny okolnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů. Kdyby k takovému střetu mělo dojít, nebudou se předmětní členové na zkoumání podílet.

Článek 11 – Informace pro Výbor pro etiku

1.   Výboru pro etiku budou v písemné formě předávány veškeré informace nezbytné pro etické posouzení výzkumného projektu.
2.   Zejména mu budou poskytnuty informace o položkách, uvedených v příloze k tomuto Protokolu, pokud budou pro daný výzkumný projekt relevantní. Tuto přílohu může ale pozměnit výbor ustavený podle článku 32 Úmluvy, na základě schválení dvoutřetinovou většinou uplatněných hlasů.

Článek 12 – Nepatřičné ovlivňování

Výbor pro etiku se musí ujistit, že na osoby účastnící se výzkumu nebude vykonáván žádný nepatřičný vliv, včetně vlivu finanční povahy. Zvláštní pozornost musí být v tomto ohledu věnována ochraně zranitelných nebo závislých osob.