Obecná východiska

Zavřit Principy lékařské etiky a bioetiky

Zavřit Základní lékařské kodexy

Zavřit Lidská práva

Zavřit Práva a povinnosti zdravotnického personálu

Aplikovaná etika

Zavřit Genetika

Zavřit Genové manipulace a klonování

Zavřit Odpovědné rodičovství

Zavřit Embryo

Zavřit Prenatální diagnostika

Zavřit Experimenty s člověkem a embryem

Zavřit Etické komise

Zavřit Problematika transplantací

Zavřit Mentální a tělesné postižení

Zavřit Eutanázie

Zavřit Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě

Zavřit TBC, HIV

Zavřit Etika v psychiatrii a psychologii

Zavřit Politika a lékařská etika

Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Etické komise - Etické komise

Výňatek z

"Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, vztahujícimu se k  biomedicínskému výzkumu"

KAPITOLA III – Etická komise

Článek 9 – Nezávislé zkoumání Výborem pro etiku

1.   Každý výzkumný projekt bude předložen Etické komisi k nezávislému posouzení jeho etické přijatelnosti. Přitom bude k nezávislému zkoumání předložen ve všech státech, ve kterém mají probíhat některé jeho výzkumné aktivity. 
2.   Účelem multidisciplinárního zkoumání etické přijatelnosti výzkumného programu bude ochrana důstojnosti, práv, bezpečnosti a blaha účastníků výzkumu. Posuzování etické přijatelnosti bude založeno na využívání vhodného souboru odborností a zkušeností, adekvátně odrážejících názory odborné i laické veřejnosti.
3.   Etická komise vypracuje stanovisko obsahující zdůvodnění jeho závěru.

Článek 10 – Nezávislost Etické komise

1.   Smluvní strany tohoto Protokolu přijmou opatření k záruce nezávislosti Etické komise. Na tuto instituci nebudou vyvíjeny nepatřičné externí vlivy.
2.   Členové Výboru pro etiku budou deklarovat všechny okolnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů. Kdyby k takovému střetu mělo dojít, nebudou se předmětní členové na zkoumání podílet.

Článek 11 – Informace pro Výbor pro etiku

1.   Výboru pro etiku budou v písemné formě předávány veškeré informace nezbytné pro etické posouzení výzkumného projektu.
2.   Zejména mu budou poskytnuty informace o položkách, uvedených v příloze k tomuto Protokolu, pokud budou pro daný výzkumný projekt relevantní. Tuto přílohu může ale pozměnit výbor ustavený podle článku 32 Úmluvy, na základě schválení dvoutřetinovou většinou uplatněných hlasů.

Článek 12 – Nepatřičné ovlivňování

Výbor pro etiku se musí ujistit, že na osoby účastnící se výzkumu nebude vykonáván žádný nepatřičný vliv, včetně vlivu finanční povahy. Zvláštní pozornost musí být v tomto ohledu věnována ochraně zranitelných nebo závislých osob.


Vytvořeno: 2007/11/21 ! 18:08
Poslední změna: 2007/12/11 ! 20:10
Téma: Etické komise
Načteno 3822 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk

 
Počet komentářů k článku


Zatím bez komentář.
Buď první !


 
Hledání
Webmaster
Kalendář
^ Nahoru ^