Bioetika a lékařská etika

http://bioetika.ktf.cuni.cz/

Úmluva o lidských právech a biomedicíne (výňatek, CZ) (Experimenty s člověkem a embryem)

Oviedo, 4.IV.1997

Kapitola V - Vědecký výzkum

Článek 16 - Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu

Vědecký výzkum na člověku lze provádět pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny následující podmínky :

  1. k výzkumu na člověku neexistuje žádná alternativa srovnatelného účinku,

  2. rizika výzkumu, kterým by mohla být vystavena dotyčná osoba, nejsou neúměrně vysoká vzhledem k možnému prospěchu z výzkumu,

  3. výzkumný projekt byl schválen příslušným orgánem po nezávislém posouzení jeho vědeckého přínosu včetně zhodnocení významu cíle výzkumu a multidisciplinárního posouzení jeho etické přijatelnosti,

  4. osoby zapojené do výzkumu byly informovány o svých právech a zárukách, které zákon stanoví na jejich ochranu,

  5. nezbytný souhlas podle článku 5 byl dán výslovně, konkrétně a je zdokumentován. Takový souhlas lze kdykoliv svobodně odvolat.